Regulamin 2019-01-16T18:52:19+00:00

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Regulamin określa zasady obowiązujące podczas gry, zasady rezerwacji oraz płatności za grę lub voucher pomiędzy Praskim Pokojem Zagadek, ul. Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa, NIP 5241120145, a uczestnikami gry.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Każda osoba dokonująca rezerwacji lub kupująca bilet lub voucher na stronie www.praskipokojzagadek.pl lub telefonicznie u jednego z naszych pracowników lub osobiście w siedzibie firmy  zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania zawartych w nim informacji osobom, z którymi będzie brała udział w grze.
  2. Podczas gry w Praskim Pokoju Zagadek uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.
 2. REZERWACJA
  1. Rezerwacji dokonać można korzystając ze strony www.praskipokojzagadek.pl zakładka REZERWUJ/KUP, telefonicznie pod numerem 605-058-606 lub osobiście w siedzibie firmy.
  2. Rezerwacja dotyczy jednej gry w jednym pokoju dla grupy 2-5 osób
  3. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej 3 godziny przed czasem rozpoczęcia gry.
  4. Jeśli chcemy zarezerwować grę później niż 3 godziny przed czasem rozpoczęcia gry, należy skontaktować się z pracownikiem Pokoju Zagadek i uzyskać zgodę na rezerwację. W przypadku braku zgody Praski Pokój Zagadek ma prawo odmówić udziału w grze osobom rezerwującym grę za pomocą strony internetowej.
  5. Podczas dokonywania rezerwacji należy dokonać wyboru pokoju oraz daty i godziny rezerwacji oraz języka prowadzenia gry (polski lub angielski), a następnie podać:
   1. imię i nazwisko
   2. numer telefonu kontaktowego
   3. adres e-mail.
  6. Po dokonaniu rezerwacji na podany e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rezerwacji.
  7. Rezerwację można odwołać za pomocą e-maila, telefonicznie bądź osobiście. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 24 godziny przed grą, płatność za grę lub voucher przepada.
  8. W dniu gry lub w dniu poprzedzającym grę pracownik Pokoju Zagadek może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.
  9. Dane osobowe podawane przy rezerwacji będą wykorzystywane do celów rezerwacji.
 3. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność za grę możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej www.praskipokojzagadek.pl zakładka REZERWUJ/KUP przelewem na konto mBank 56 1140 2004 0000 3302 7558 3095, gotówką lub kartą kredytową w siedzibie firmy.
  2. Płatność dotyczy jednej gry w jednym pokoju dla grupy 2-5 osób. Cena jest stała, bez względu na liczbę osób biorących udział w grze.
  3. Płatności za pośrednictwem strony internetowej należy dokonać najpóźniej 3 godziny przed czasem rozpoczęcia gry.
  4. Jeśli chcemy dokonać płatności za grę za pośrednictwem strony internetowej później niż 3 godziny przed czasem rozpoczęcia gry, należy skontaktować się z pracownikiem Pokoju Zagadek i uzyskać zgodę na dokonanie płatności. W przypadku braku zgody Praski Pokój Zagadek ma prawo odmówić udziału w grze osobom dokonującym płatności za grę za pomocą strony internetowej, a wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto, z którego robiona była płatność w ciągu 3 dni roboczych.
  5. Podczas dokonywania płatności za pomocą strony internetowej należy dokonać wyboru pokoju oraz daty i godziny gry oraz języka prowadzenia gry (polski lub angielski), a następnie podać:
   1. imię i nazwisko
   2. numer telefonu kontaktowego
   3. adres e-mail.
  6. Po dokonaniu płatności na podany e-mail wysłane zostanie potwierdzenie wykonania płatności za grę.
  7. Dokonanie płatności za pomocą strony internetowej równoznaczne jest ze zrobieniem rezerwacji gry.
  8. Jeśli płatność dokonywana jest za pomocą zwykłego przelewu, zalecane jest zrobienie go nie później niż 3 dni robocze przed datą gry. W treści przelewu należy podać dzień i godzinę gry oraz nazwę pokoju lub nr zamówienia. Jeśli okres jest krótszy, należy okazać pracownikowi Pokoju Zagadek potwierdzenie przelewu w formie papierowej lub elektronicznej.
  9. Przed zrobieniem zwykłego przelewu należy KONIECZNIE dokonać rezerwacji gry.
  10. Płatności można dokonać gotówką lub kartą kredytową w siedzibie firmy zawsze przed rozpoczęciem gry.
  11. Praski Pokój Zagadek może wprowadzać czasowo promocje cenowe na gry. Promocje nie sumują się.
  12. Osoby dokonujące płatności poprzez stronę internetową lub przelewem mogą zrezygnować z udziału w grze w ciągu 14 dni od daty zakupu, nie później jednak niż 24 godziny przed wykupioną grą. W tym celu należy zawiadomić Praski Pokój Zagadek w formie pisemnej e-mailem lub listownie (decyduje data doręczenia listu, a nie nadania). Wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto, z którego robiona była płatność w ciągu 3 dni roboczych.
  13. Dane osobowe podawane przy płatności będą wykorzystywane do celów płatności firmy.
 4. VOUCHERY
  1. Voucher (Prezent) można zakupić za pośrednictwem strony internetowej www.praskipokojzagadek.pl zakładka REZERWUJ/KUP lub osobiście w siedzibie firmy.
  2. Voucher upoważnia do wzięcia udziału w jednej grze w wybranym pokoju dla grupy 2-5 osób.
  3. Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.
  4. Przy zakupie vouchera poprzez stronę internetową należy podać:
   1. imię i nazwisko
   2. numer telefonu kontaktowego
   3. adres e-mail.
  5. Po dokonaniu płatności, na podany e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zakupu vouchera. Obdarowanej osobie wystarczy przekazać nr zamówienia.
  6. Przy płatności poprzez stronę internetową przysługuje prawo rezygnacji z zakupu vouchera w ciągu 14 dni od daty zakupu. W tym celu należy zawiadomić o rezygnacji z zakupu Praski Pokój Zagadek w formie pisemnej e-mailem lub listownie. Wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto, z którego robiona była płatność w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania rezygnacji.
  7. Dokonując zakupu vouchera w siedzibie firmy, kupujący otrzyma voucher w eleganckiej kopercie. Płatności za voucher w siedzibie firmy można dokonać gotówką lub kartą kredytową.
  8. Osoba, która otrzymała voucher i chciałaby go zrealizować, powinna dokonać rezerwacji wybranej przez siebie gry poprzez stronę internetową, telefonicznie 605-058-606 lub osobiście w siedzibie firmy (patrz 2. REZERWACJE).
  9. Osoby, które otrzymały voucher nie mają możliwości wymiany jego wartości na gotówkę.
  10. Nie ma możliwości wydłużenia czasu ważności vouchera.
  11. Dane osobowe podawane przy zakupie voucherów będą wykorzystywane do sprzedaży voucherów .
 5. ZASADY GRY
  1. Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu oraz zapłaceniu za grę.
  2. Gra odbywa się w jednym , wybranym pokoju.
  3. W grze może wziąć udział od 2 do 5 osób.
  4. Ze względu na trudność zagadek minimalny wiek Gracza to 13 lat. Dzieci młodsze mogą uczestniczyć w grze jedynie pod opieką prawnych opiekunów. W przypadku pokoju Wiedźman lub Alchemik minimalny wiek Gracza to 18 lat.
  5. Przebieg gry jest monitorowany w celu czuwania nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem zabawy. Pracownicy Pokoju Zagadek mogą udzielać podpowiedzi, aby gra była atrakcyjna dla uczestników.
  6. Uczestnicy zabawy mogą w każdej chwili opuścić pokój poprzez otwarcie drzwi (drzwi nie są zamykane na klucz lub w inny sposób). Pokoje, zamykane na elektrozamki można opuścić poprzez naciśnięcie przycisku „wyjście awaryjne”.
  7. Po wydostaniu się z pomieszczenia w sytuacji kryzysowej należy udać się do wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z kierunkiem znaku strzałki.
  8. W każdej lokalizacji Praskiego Pokoju Zagadek znajdują się gaśnice i apteczki.
  9. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
  10. Gracze powinni stawić się w siedzibie firmy o zarezerwowanej godzinie. Nie ma potrzeby przychodzenia wcześniej.
  11. Jeśli gracze spóźnią się na zarezerwowaną godzinę muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry. Jeśli gracze spóźnią się więcej niż 20 minut nie mają możliwości udziału w grze.
  12. Czas gry to 60 min. Nie ma możliwości wydłużenia czasu gry. Uczestnicy powinni zarezerwować sobie dodatkowe 30 minut na wprowadzenie, zrobienie pamiątkowego zdjęcia i inne czynności organizacyjne.
  13. Osoba rezerwująca zobowiązuje się do poinformowania pozostałych osób, z którymi bierze udział w grze o zasadach obowiązujących w Praskim Pokoju Zagadek.
  14. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego, z problemami z sercem lub krążeniem.
  15. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w szafkach lub u pracowników Pokoju Zagadek. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
  16. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w czasie odbywania gry. W razie zniszczeń zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną.
  17. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoi.
  18. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
  19. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
  20. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom.
  21. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, pracownik Pokoju Zagadek ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie siedziby firmy, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
  22. Praski Pokój Zagadek nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.
  23. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
  24. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności i plików cookies.

 Praski Pokój Zagadek przykłada dużą wagę do ochrony prywatności wszystkich swoich klientów. Dane osobowe traktuje ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Administratorem strony www.praskipokojzagadek.pl jest Praski Pokój Zagadek Ewa Siwiecka, 03-426 Warszawa ul. Stalowa 18/25 NIP: 524-112-01-45.

Aby uzyskać informację o przetwarzaniu danych osobowych należy napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych na adres:   biuro@praskipz.pl lub wysłać list pocztą tradycyjną na adres Praski Pokój Zagadek Ewa Siwiecka, 03-426 Warszawa ul. Stalowa 18/25.

Dane osobowe otrzymujemy podczas dokonywania rezerwacji pokoju lub zakupu vouchera na naszej stronie www.praskipokojzagadek.pl, poprzez formularz kontaktowy, podczas rezerwacji telefonicznej lub mailowo. Rezerwując pokój, należy podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. W przypadku wystawienia faktury również otrzymujemy dane osobowe.

Przetwarzamy dane osobowe, bo jest to niezbędne do dokonania rezerwacji.

Gwarantujemy, że dane osobowe będą poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych masz:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych tj. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem biuro@praskipz.pl. Możemy jednak odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych, np. mamy obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zarezerwować pokój lub zamówić voucher, bądź otrzymać fakturę.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pliki cookies (ciasteczka)

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu praskipokojzagadek.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa praskipokojzagadek.pl może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.