Regulamin 2018-03-23T12:54:05+00:00

REGULAMIN

Regulamin określa zasady obowiązujące podczas gry, zasady rezerwacji oraz płatności za grę lub voucher pomiędzy Praskim Pokojem Zagadek, ul. Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa, NIP 5241120145, a uczestnikami gry.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Każda osoba dokonująca rezerwacji lub kupująca bilet lub voucher na stronie www.praskipokojzagadek.pl lub telefonicznie u jednego z naszych pracowników lub osobiście w siedzibie firmy  zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania zawartych w nim informacji osobom, z którymi będzie brała udział w grze.
  2. Podczas gry w Praskim Pokoju Zagadek uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.
 2. REZERWACJA
  1. Rezerwacji dokonać można korzystając ze strony www.praskipokojzagadek.pl zakładka REZERWUJ/KUP, telefonicznie pod numerem 605-058-606 lub osobiście w siedzibie firmy.
  2. Rezerwacja dotyczy jednej gry w jednym pokoju dla grupy 2-5 osób
  3. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej 3 godziny przed czasem rozpoczęcia gry.
  4. Jeśli chcemy zarezerwować grę później niż 3 godziny przed czasem rozpoczęcia gry, należy skontaktować się z pracownikiem Pokoju Zagadek i uzyskać zgodę na rezerwację. W przypadku braku zgody Praski Pokój Zagadek ma prawo odmówić udziału w grze osobom rezerwującym grę za pomocą strony internetowej.
  5. Podczas dokonywania rezerwacji należy dokonać wyboru pokoju oraz daty i godziny rezerwacji oraz języka prowadzenia gry (polski lub angielski), a następnie podać:
   1. imię i nazwisko
   2. numer telefonu kontaktowego
   3. adres e-mail.
  6. Po dokonaniu rezerwacji na podany e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rezerwacji.
  7. Rezerwację można odwołać za pomocą e-maila, telefonicznie bądź osobiście. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 24 godziny przed grą, płatność za grę lub voucher przepada.
  8. W dniu gry lub w dniu poprzedzającym grę pracownik Pokoju Zagadek może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.
  9. Dane osobowe podawane przy rezerwacji będą wykorzystywane do celów rezerwacji i marketingowych firmy. Nie będą przekazywane innym.
 3. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność za grę możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej www.praskipokojzagadek.pl zakładka REZERWUJ/KUP przelewem na konto mBank 56 1140 2004 0000 3302 7558 3095, gotówką lub kartą kredytową w siedzibie firmy.
  2. Płatność dotyczy jednej gry w jednym pokoju dla grupy 2-5 osób. Cena jest stała, bez względu na liczbę osób biorących udział w grze.
  3. Płatności za pośrednictwem strony internetowej należy dokonać najpóźniej 3 godziny przed czasem rozpoczęcia gry.
  4. Jeśli chcemy dokonać płatności za grę za pośrednictwem strony internetowej później niż 3 godziny przed czasem rozpoczęcia gry, należy skontaktować się z pracownikiem Pokoju Zagadek i uzyskać zgodę na dokonanie płatności. W przypadku braku zgody Praski Pokój Zagadek ma prawo odmówić udziału w grze osobom dokonującym płatności za grę za pomocą strony internetowej, a wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto, z którego robiona była płatność w ciągu 3 dni roboczych.
  5. Podczas dokonywania płatności za pomocą strony internetowej należy dokonać wyboru pokoju oraz daty i godziny gry oraz języka prowadzenia gry (polski lub angielski), a następnie podać:
   1. imię i nazwisko
   2. numer telefonu kontaktowego
   3. adres e-mail.
  6. Po dokonaniu płatności na podany e-mail wysłane zostanie potwierdzenie wykonania płatności za grę.
  7. Dokonanie płatności za pomocą strony internetowej równoznaczne jest ze zrobieniem rezerwacji gry.
  8. Jeśli płatność dokonywana jest za pomocą zwykłego przelewu, zalecane jest zrobienie go nie później niż 3 dni robocze przed datą gry. W treści przelewu należy podać dzień i godzinę gry oraz nazwę pokoju lub nr zamówienia. Jeśli okres jest krótszy, należy okazać pracownikowi Pokoju Zagadek potwierdzenie przelewu w formie papierowej lub elektronicznej.
  9. Przed zrobieniem zwykłego przelewu należy KONIECZNIE dokonać rezerwacji gry.
  10. Płatności można dokonać gotówką lub kartą kredytową w siedzibie firmy zawsze przed rozpoczęciem gry.
  11. Praski Pokój Zagadek może wprowadzać czasowo promocje cenowe na gry. Promocje nie sumują się.
  12. Osoby dokonujące płatności poprzez stronę internetową lub przelewem mogą zrezygnować z udziału w grze w ciągu 14 dni od daty zakupu, nie później jednak niż 24 godziny przed wykupioną grą. W tym celu należy zawiadomić Praski Pokój Zagadek w formie pisemnej e-mailem lub listownie (decyduje data doręczenia listu, a nie nadania). Wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto, z którego robiona była płatność w ciągu 3 dni roboczych.
  13. Dane osobowe podawane przy płatności będą wykorzystywane do celów płatności  i marketingowych firmy. Nie będą przekazywane innym.
 4. VOUCHERY
  1. Voucher (Prezent) można zakupić za pośrednictwem strony internetowej www.praskipokojzagadek.pl zakładka REZERWUJ/KUP lub osobiście w siedzibie firmy.
  2. Voucher upoważnia do wzięcia udziału w jednej grze w wybranym pokoju dla grupy 2-5 osób.
  3. Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.
  4. Przy zakupie vouchera poprzez stronę internetową należy podać:
   1. imię i nazwisko
   2. numer telefonu kontaktowego
   3. adres e-mail.
  5. Po dokonaniu płatności, na podany e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zakupu vouchera. Obdarowanej osobie wystarczy przekazać nr zamówienia.
  6. Przy płatności poprzez stronę internetową przysługuje prawo rezygnacji z zakupu vouchera w ciągu 14 dni od daty zakupu. W tym celu należy zawiadomić o rezygnacji z zakupu Praski Pokój Zagadek w formie pisemnej e-mailem lub listownie. Wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto, z którego robiona była płatność w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania rezygnacji.
  7. Dokonując zakupu vouchera w siedzibie firmy, kupujący otrzyma voucher w eleganckiej kopercie. Płatności za voucher w siedzibie firmy można dokonać gotówką lub kartą kredytową.
  8. Osoba, która otrzymała voucher i chciałaby go zrealizować, powinna dokonać rezerwacji wybranej przez siebie gry poprzez stronę internetową, telefonicznie 605-058-606 lub osobiście w siedzibie firmy (patrz 2. REZERWACJE).
  9. Osoby, które otrzymały voucher nie mają możliwości wymiany jego wartości na gotówkę.
  10. Nie ma możliwości wydłużenia czasu ważności vouchera.
  11. Dane osobowe podawane przy zakupie voucherów będą wykorzystywane do sprzedaży voucherów  i marketingowych firmy. Nie będą przekazywane innym.
 5. ZASADY GRY
  1. Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu oraz zapłaceniu za grę.
  2. Gracze przystępują do gry na własną odpowiedzialność.
  3. Gra odbywa się w jednym z dwóch dostępnych pokoi.
  4. W grze może wziąć udział od 2 do 5 osób.
  5. Ze względu na trudność zagadek minimalny wiek Gracza to 13 lat. Dzieci młodsze mogą uczestniczyć w grze jedynie pod opieką prawnych opiekunów.
  6. Przebieg gry jest monitorowany w celu prawidłowego przebiegu gry. Pracownicy Pokoju Zagadek mogą udzielać podpowiedzi, aby gra była atrakcyjna dla uczestników.
  7. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
  8. Gracze powinni stawić się w siedzibie firmy o zarezerwowanej godzinie. Nie ma potrzeby przychodzenia wcześniej.
  9. Jeśli gracze spóźnią się na zarezerwowaną godzinę muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry. Jeśli gracze spóźnią się więcej niż 20 minut nie mają możliwości udziału w grze.
  10. Czas gry to 60 min. Nie ma możliwości wydłużenia czasu gry. Uczestnicy powinni zarezerwować sobie dodatkowe 30 minut na wprowadzenie, zrobienie pamiątkowego zdjęcia i inne czynności organizacyjne.
  11. Praski Pokój Zagadek ma prawo rozpocząć grę z opóźnieniem do 30 minut jeśli zaistniały ku temy uzasadnione przesłanki.
  12. Z przyczyn niezależnych  np. brak energii elektrycznej, brak internetu lub awaria systemu Praski Pokój Zagadek ma prawo do przełożenia gry na inny termin.
  13. Osoba rezerwująca zobowiązuje się do poinformowania pozostałych osób, z którymi bierze udział w grze o zasadach obowiązujących w Praskim Pokoju Zagadek.
  14. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego, z problemami z sercem lub krążeniem.
  15. Praski Pokój Zagadek nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestników wynikające z uczestnictwa w Grze.
  16. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w szafkach lub u pracowników Pokoju Zagadek. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
  17. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w czasie odbywania gry. W razie zniszczeń zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną.
  18. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoi.
  19. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
  20. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
  21. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom.
  22. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, pracownik Pokoju Zagadek ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie siedziby firmy, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
  23. Praski Pokój Zagadek nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.
  24. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
  25. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.